O projekcie

Informacje

Projekt pn. „Zrób kolonoskopię w trosce o Siebie i biskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka jelita grubego w województwie podlaskim” nr WND-RPPD.02.05.00-20-0017/18 jest realizowany przez Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku w partnerstwie ze Szpitalem Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w  Suwałkach.

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r.

Z uwagi na niską świadomość zdrowotną społeczeństwa oraz wykrywanie chorób nowotworowych w zaawansowanych stadiach rozwojowych i wysoką śmiertelność powodowaną nowotworem jelita grubego celem projektu jest podjęcie działań wpływających na podwyższenie poziomu świadomości na temat profilaktyki nowotworowej, wzrost liczby osób wykonujących badania profilaktyczne umożliwiające odpowiednio wczesne wykrycie choroby, a tym samym zmniejszenie śmiertelności z powodu raka jelita grubego i przedłużenie wieku aktywności zawodowej mieszkańców województwa podlaskiego.

Cele i założenia

Główny cel Projektu

Głównym celem projektu jest przedłużenie wieku aktywności zawodowej i obniżenie śmiertelności mieszkańców województwa podlaskiego poprzez zwiększenie zgłaszalności do udziału w badaniach kolonoskopowych, realizowanych w ramach krajowego programu profilaktyki raka jelita grubego.

Cele szczegółowe Projektu

Cele szczegółowe odnoszą się m .in. do zwiększenia wiedzy i świadomości uczestników w zakresie profilaktyki pierwotnej i wtórnej raka jelita grubego, wzrostu liczby osób którym udzielono świadczeń w programie w postaci badań przesiewowych oraz zwiększenie wykrywalności zmian w obrębie jelita grubego. Ponadto, projekt skoncentrowany jest na eliminowaniu istotnych barier – świadomościowych, ekonomiczno-organizacyjnych, psychologicznych – w dostępie do badań diagnostycznych min. poprzez działania edukacyjne, a także organizacyjne, takie jak zapewnienie dojazdu na badania czy możliwość zapewnienia opieki nad osobą niesamodzielną lub osobą zależną podczas udziału uczestników we wsparciu w postaci badania wykonywanego w ramach projektu.

Grupy docelowe

Projekt skierowany jest do dwóch grup docelowych:

Kadra medyczna (lekarze, pielęgniarki, położne, osoby po kierunku zdrowie publiczne)

  • Podmiotów wykonujących działalność leczniczą, posiadających kontrakt z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, z którymi zostanie zawarta umowa o współpracy w ramach projektu
  • Lidera Projektu – Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku
  • Partnera Projektu – Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

która zostanie przeszkolona i przygotowana do pełnienia roli edukatorów w zakresie profilaktyki raka jelita grubego.

Osoby zamieszkujące
(zgodnie z art. 25 KC), pracujące lub uczące się na obszarze województwa podlaskiego, w szczególności w miejscowościach poniżej 20 tys. mieszkańców, obszarów wiejskich oraz obszarów tzw. białych plam.

Do edukacji i badań przesiewowych przystępować mogą:

  • osoby w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego, ( w dniu przystąpienia do projektu ukończone 50 lat, i nie ukończone 65 l.)
  • osoby w wieku 40-49, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
  • osoby w wieku 25-49 lat z rodziny z zespołem Lyncha*.

Program realizowany jest w tzw. Systemie „oportunistycznym”, z badań w takim systemie wyłączone są osoby z objawami klinicznymi, które sugerują istnienie raka jelita grubego, oraz osoby które miały kolonoskopię w ostatnich 10 latach (poza pacjentami z zespołem Lyncha).

*W grupie tej konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego.

FORMY WSPARCIA

Kadra medyczna – edukatorzy wsparcie w postaci szkoleń z zakresu przygotowania do roli edukatora profilaktyki raka jelita grubego. Kadra medyczna zostanie wyposażona w narzędzia niezbędne do prowadzenia porad edukacyjnych: poradniki, literatura medyczna.

Porady edukacyjne z grupą 2 000 uczestników prowadzone będą w siedzibie Lidera, Partnera oraz podmiotu wykonującego działalność leczniczą, posiadającego kontrakt z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, z którym została zawarta umowa o współpracy w ramach projektu. Podczas udzielanych porad uczestnicy projektu edukowani będą w zakresie profilaktyki i leczenia raka jelita grubego, a także uświadamiani jak istotną kwestią jest wczesne wykrycie choroby i możliwość jej wyleczenia. Edukator prowadzący godzinne spotkanie mając bezpośredni kontakt z uczestnikiem będzie miał okazję odpowiedzieć na wszystkie nurtujące go pytania, a także szansę na zmotywowanie uczestników do przełamania lęku i wstydu przed badaniem.

Badanie kolonoskopii

Uczestnik projektu korzystający ze wsparcia w postaci porady edukacyjnej ma możliwość przystąpienia do przesiewowego badania kolonoskopii. Wstępna kwalifikacja pacjenta przeprowadzona przez lekarza anestezjologa, pozwoli na ocenę stanu zdrowia pacjenta i dopuszczeniu go do badania w znieczuleniu ogólnym. Należy, jednak zwrócić uwagę, iż jedynie 1 000 uczestników projektu będzie miało szansę skorzystania z badania, w tym:

  • minimum 50% grupy docelowej przystępującej do badania będą stanowiły osoby zamieszkujące obszary tzw. białych plam (tj. powiat augustowski, bielski, grajewski, hajnowski, kolneński, łomżyński, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, Suwalski, Wysokomazowiecki, Zambrowski, M.Łomża, M.Suwałki)
  • minimum 50% grupy docelowej przystępującej do badania będą stanowiły osoby zamieszkujące obszary wiejskie (DEGURBA 3) i miejscowości poniżej 20 000 mieszkańców.

KAŻDY UCZESTNIK ZAKWALIFIKOWANY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE MOŻE SKORZYSTAĆ JEDNORAZOWO Z KAŻDEJ Z DOSTĘPNYCH W RAMACH PROJEKTU FORM WSPARCIA !

DOFINANSOWANIE

Projekt „Zrób kolonoskopię w trosce o Siebie i bliskich. Wsparcie krajowego programu profilaktyki raka jelita grubego w województwie podlaskim.” (nr WND-RPPD.02.05.00-20-0017/18) współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się.

Wartość projektu: 1 962 952,02 PLN
Wartość dofinansowania: 1 864 804,41 PLN

Regulamin projektu

Niezbędne dokumenty

Informacje RODO